Follow on Facebook
Follow on Youtube

Documents To Be Submitted By The Cooperatives For Affiliation With The Financial Institution

(१)  संस्था आवद्धताको लागि तोकिएको ढाँचामा निवेदन ।

(२) आवेदनका साथ निम्नानुसारका कागजात संलग्न राख्नु पर्नेछ:

(क) संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी  ।

(ख) देहायको कुराहरु उल्लेख भएको संस्थाको विनियम:

(ग)  संस्थाले लक्षित समूहमा लघुवित्त सेवा प्रदान गर्ने गरी तय गरेको कर्जा तथा बचत सम्बन्धि नीति नियमहरुको प्रतिलिपि ।

(घ) अघिल्लो आर्थिक बर्ष सम्मको संस्थाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि ।

(ङ)  निम्न कुराहरु प्रष्ट हुने गरी संस्थाको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयको प्रतिलिपी:

(च) संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुको नाम, उमेर, पद, ठेगाना, योग्यता र अनुभव खुलेको विवरण

(छ) संस्थाको अघिल्लो महिना सम्मको प्रगति विवरण

(ज) सहभागि संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग सम्झौता (लिखत) गर्नु पर्ने छ ।

(झ) संस्थाले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग कारोबार गरेको भए सोको अवस्था र विवरण ।

(ण) जमानतपत्र

(त) प्रवद्र्धक संस्थाको नाम

(थ) इलाका कार्यालयको पत्रको मिति र चलानी नं ।